26.01.2015

ISO 14001

2014 aasta novembris toimunud sertifitseerimisaudit kinnitas firma Condor keskkonnajuhtimissüsteemi vastavust standardile STB ISO 14001-2005 „Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega“. Firmale on väljastatud vastav keskkonnasertifikaat, mis tõendab, et ettevõtte tegevus vastab standardi STB ISO 14001-2005 nõuetele.Tooted on tähistatud keskkonnajuhtimissüsteemi märgisega, mis on võimalus näidata, et ettevõte oma tegevusega ei kahjusta keskkonda ja inimeste tervist.
1
Keskkonnajuhtimise sertifitseerimine tähendab, et IOOO "Condor" püüab vähendada tootmise võimalikku mõju keskkonnale, kasutades parimal viisil materjale ja toorainet, firmas tekkivate jäätmete sorteerimise ja ringlussevõtuna toormena ja/või nende nõuetekohase kõrvaldamisega.
Ettevõte järgib oma keskkonnapoliitikat ja peab kinni keskkonnaalastest eesmärkidest, tegeleb keskkonnajuhtimissüsteemi pideva parendamisega  ning tegevusest tuleneva negatiivse mõju vältimise või leevendamisega. Ettevõtte suhtumine väljendub toorainekulus, energiaallikate valimises ja kasutamises, tehnoloogiate rakendamises, heitmete ja tootmisjäätmete majandamises, samuti sidelahendustes, toodete transportimises ja levitamises.Keskkonnajuhtimissüsteem tähendab ettevõtte tegevuse püsivat vastavust keskkonda puudutavate õigusaktide nõuetele ning pidevat täiustumist keskkonna vallas.

2 

Uudised